Образованието в областта на медиите и журналистиката претърпява огромни трансформации. Не само журналистите, но и заетите в различни области на управлението и икономиката се нуждаят от знания и умения за работа с цифрово мултимедийно съдържание.

Магистърската програма Е-Европа се отличава с интердисциплинен подход и изграждане на задълбочено разбиране по актуалните тенденции, проблеми и дебати в предметната област. В рамките на курсовете и при подготовката на магистърската теза за придобиване на магистърска степен, студентите имат възможността да проследят основните теоретични положения, новите изследвания в областта, процесите на формулиране и провеждане на политики.

АкцентиВ центъра на вниманието са цифровите медии и дигиталният маркетинг, европейската публична сфера и медиите, визуалното съдържание онлайн, практическите въпроси на производството на цифрово съдържание и интернет бизнеса.

Обсъжда се ролята на интернет за демократичното гражданско участие, динамичната европейска рамка на цифровите права – включително основните положения на големите ревизии на правната рамка в Европейския съюз в области като медийно право, авторско право, новата уредба на защитата на личните данни и др. Ще се регулират ли платформите и има ли ефективни подходи за борба с дезинформацията онлайн: следим отблизо големите дебати в областта на цифровите технологии и социалните медии.

Цели и постиженияПрограмата цели да допринесе за качествената подготовка на настоящи и бъдещи журналисти, изследователи, анализатори, политици и практици от публичния и частния сектор. Завършилите програмата могат да се реализират професионално както в бизнеса в области като дигитален маркетинг, реклама, журналистика, вкл. онлайн медии, връзки с обществеността, така и в публични институции на национално и наднационално ниво, и в неправителствени организации, работещи в сферата на медийното право и политики на ЕС, като защитата на личните данни, авторско право, регулация и саморегулация на онлайн платформи и т.н.

През годините от създаването на програмата студенти от Е-Европа участваха в посещения на Европейския парламент по програмите на специалност Европеистика и по такива с медийна насоченост.

Програмата e територия за среща на хора с различно образование и разностранни интереси. Насърчаваме както индивидуалните усилия, така и работата в екип. В хода на учебния процес се изграждат аналитични умения и изследователски подход, който е критично необходим за създаването на качествено авторско съдържание в различни формати – от журналистически текст до дисертационен труд.

Обсъждат се политическите, правните, културните ефекти на цифровите технологии и ролята на медиите за европейската публична сфера. Разглеждат се актуални теми от политическия дневен ред на ЕС с фокус върху онези от тях, които в най-голяма степен засягат производството, разпространението и достъпа до информация, качествената журналистика и баланса на цифровите права.

От учебната 2018/2019 г. програмата Е-Европа предлага за магистрите възможност за краткосрочни стажове в международните медийни агенции Zenith, Blue 449 и Starcom, част от най-голямата комуникационна група в страната Publicis One. Ще чуете специалистите от Publicis One по теми, свързани с регулирането и глобалните тенденции в интернет рекламата, предизвикателствата пред маркетинг индустрията в сферата на защитата на личните данни, както и ще можете да участвате в решаването на конкретни бизнес задачи, учейки от най-добрите професионалисти и експерти у нас.

Ръководител: проф.д.п.н. Нели Огнянова
е-mail: ognyanova@phls.uni-sofia.bg; nelly.ognyanova@gmail.com
Координатор: Мария Юрукова
е-mail: mariayouroukova@gmail.com

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Преподаватели
Дисциплини и учебен план