Образованието в областта на медиите и журналистиката претърпява огромни трансформации. Не само журналистите, но и заетите в различни области на управлението и икономиката се нуждаят от знания и умения за работа с цифрово мултимедийно съдържание.

Акценти

В програмата се акцентира върху създаване на творческото съдържание онлайн и творческото писане – курс, който от основаването на програмата се води от един от най-утвърдените български творци Георги Господинов, уеб-журналистика, практически въпроси на производството на цифрово съдържание.

Постижения и целиПрез 2015 г. студенти от програмата участваха в посещение на Европейския парламент като част от групата студенти и преподаватели от програмите на специалност Европеистика. Друга група студенти от програма Е-Европа посетиха Европейския парламент в рамките на инициатива на депутата Светослав Малинов за студенти в програми с медийна насоченост. А участници в проект, целта на който беше създаване на ново качествено медийно съдържание за ЕС и Европейския парламент, получиха възможност да посетят Страсбург.

Програмата е интердисциплинна и се разполага в нова предметна област (Internet studies) като дава възможност за подготовка в областта на творческото писане и творческото съдържание онлайн, цифрови права, уеб-журналистика и бъдещето на медиите и др.

Съдържа курсове, които всяка следваща година променят съдържанието си, за да запазват актуалността на обсъжданите теми – като следим актуалните дебати в ЕС и в глобален план, както и българския дневен ред в предметната област;

Програмата е отворена и ще се развива чрез включване на избираеми курсове и модули на гост-лектори, за да отрази нововъзникващите проблеми в цифровото общество.

Насочена е не само към теоретични знания, но разчита и на лектори от практиката. Предвиждат се кредити за практика в области, свързани с цифрови технологий и нови медии.Програмата акцентира върху обучението в сътрудничество и дискусионните форми (включително чрез постоянно действащ семинар Европейски цифров дневен ред); предлага специално подготвено чуждоезиково обучение: терминология в сектора на информационните технологии, Netglish.

Предоставя се възможност за избор на курсове от магистърските програми на специалност Европеистика, като е предвиден и курс за програми и проекти в областта на интернет, културата и медиите.

Програмата е включена в проект за дистанционно обучение и в скоро време ще предлага някои от дисциплините, модули или отделни лекции по дистанционен път.